Fundacja Bezcenne Zdrowie

Zapisz się do newslettera

main-splash-2main-splash-2

Nasze działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
 • doradztwo i organizacja w zakresie pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej i prawnej;
 • świadczenie pomocy społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu-
w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego
i sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz organizowanie i wspieranie aktywności społecznej i zawodowej;
 • wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony zdrowia
w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
 • udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • świadczenie pomocy społecznej;
 • występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;
 • działalność szkoleniową, organizacyjną i informacyjną;
 • poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej oraz pomoc osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
 • działalność oświatową w zakresie wzmacniania poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • propagowanie używania przez uczestników ruchu elementów odblaskowych;
 • propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji;
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń
w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków
i kolizji;
  pomoc społeczną;
 • organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych będących w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem przez Radę Fundacji;
 • wpływanie na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej osób, w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach losowych i ich rodzin;
 • organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych
w szczególności dla osób poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach losowych;
 • organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji oraz seminariów z profesjonalistami
w szczególności o tematyce związanej ze zwalczaniem urazów i schorzeń związanych z udziałem w wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach losowych, a także
z psychologami w zakresie wsparcia emocjonalnego;
  szkolenie wolontariuszy, jako grup wsparcia i samopomocy;
 • współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami
i fundacjami działającymi na rzecz osób dotkniętych w wypadkach komunikacyjnych
i zdarzeniach losowych;
 • pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych, w tym z funduszy pomocowych m.in. z UE;
  wspieranie finansowe, rzeczowe osób w szczególności, dotkniętych w wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach losowych, wymagających pomocy medycznej
w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym;
 • wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne szpitali oraz ośrodków świadczących usługi medyczne w zakresie leczenia chorób i schorzeń nabytych w związku
z udziałem z wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach losowych;
 • organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych;
 • organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji,
 • prowadzenie akcji informacyjnych, organizowanie i prowadzenie programów
i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu – radio, telewizja, prasa i portale internetowe;
 • realizacja celów statutowych w oparciu o wolontariat;
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;
  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • udział w konkursach w tym w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez JFP w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

Handicapped woman on wheelchair using laptop

 • promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych przewlekle chorych;
 • likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
 • promocję osób niepełnosprawnych;
 • zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym i krajowym;
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Partnerzy fundacji

Oops! Mamy 2014 rok! ...i twoja przeglądarka ma już sporo lat!

Zaktualizuj Internet Explorera lub zainstaluj jedną z poniższych alternatyw:

…a potem wróć na naszą stronę :-)