Fundacja Bezcenne Zdrowie

Zapisz się do newslettera

main-splash-2main-splash-2

O fundacji

Fundacja Bezcenne Zdrowie powstała z inicjatywy prawników i psychologów, którzy w swojej praktyce zawodowej stykali się z osobami poszkodowanymi i niepełnosprawnymi.  Wielokrotnie osoby poszkodowane napotykają przede wszystkim zaraz po wypadku trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji, jak ponowne przystosowanie się, problem z pozyskaniem profesjonalnej porady prawnej lub psychologicznej, znalezieniem dofinansowania do rehabilitacji czy pozyskaniem należytego odszkodowania. Dlatego Fundacja postawiła sobie za cel skupienie w jednym miejscu wielu partnerów potrzebnych w stawianiu pierwszych korków osób poszkodowanych i niepełnosprawnych.

DSC_4033

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

 • promocji i profilaktyki zdrowia,
 • zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, w zakresie poprawy dostępu dla grup i osób marginalizowanych w tym niepełnosprawnych,
 • działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, w tym drogowego oraz mające za cel poprawę jakości życia społeczeństwa i osiągnięcia celów rozwoju zrównoważonego,
 • udzielania wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim,
  pomocy osobom niepełnosprawnym oraz dotkniętym przewlekłymi schorzeniami oraz pomocy socjalnej,
  działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i/lub wykluczonych społecznie w szczególności: niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych,
 • ochrony i wsparcia grup społecznych, w tym marginalizowanych, narażonych na nierówność i dyskryminację, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych
i z ciężkimi schorzeniami również z zastosowaniem nowoczesnych technologii
w tym komunikacyjnych,
 • udzielania wszelkich form pomocy osobom marginalizowanym oraz narażonym na dyskryminację lub przemoc,
  działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób
z niepełnosprawnością,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
  promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych.
  działalności charytatywnej;
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  likwidacji barier architektonicznych,
 • promowania osób niepełnosprawnych, zmiana ich wizerunku jako potencjalnych pracowników na szczeblu lokalnym, krajowym,
 • wspierania działań podejmowanych przez osoby zagrożone marginalizacją i/lub wykluczone społecznie w szczególności niepełnosprawne w rozpoczęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
  wspierania wszelkich innowacji w zakresie dbałości o zdrowie,
  promocji integracji europejskiej.

 

Partnerzy fundacji

Oops! Mamy 2014 rok! ...i twoja przeglądarka ma już sporo lat!

Zaktualizuj Internet Explorera lub zainstaluj jedną z poniższych alternatyw:

…a potem wróć na naszą stronę :-)